مسعود سعد سلمان

ای ناز جهان

غم بگذرد از من چو به من بر گذری  تو    آن لحظه  شوم شاد  که  در من نگری تو

از  نازکی   پای   تو   ای  یار , دلٍِ  ِ من     رنجه شود ار سوسن و نسرین سپری تو

وین دیدۀ روشن چو من از بهرِ تو خواهم     خواهم  که  بدین  دیدۀ روشن  گذری  تو

ای  ناز جهان ,  پیرهنی  دوختی  از  ناز     بیم  است  که  این پردۀ  رازم  بدری  تو

از غایت  خوبی  که  دگر  چون تو نبینم      گویم    که   همانا   ز جهانٍِ   دگری   تو

بخریده امت من به  دل و جان و تو دانی      شاید  که دل  و جان من از غم  بخری تو

زه اندازه همی بگذرد این رنج و,تو ازمن     چون بشنوی  آن قصٌه  بدان بر گذری تو

از خود خبرم  نیست  شب و روز  ولیکن    دارم  خبر از  تو  که زمن  بی  خبری تو

سرمایۀ این عمر سر  است و جگر  و دل    رنج  دل  و خون  جگر و درد  سری  تو

چون زهردهی پاسخ وچون شهد خورم من  وین  از تو نزیبد  که به دولت  شکری تو

غزلی زیبا :از مسعود سعد سلمان.

/ 0 نظر / 32 بازدید