سال نو بر شما عزیزان مبارک

یک روز  بود عید بیک  سال بیک بار              همواره  مرا  عید   ز  دیدار تو  هموار

یک روز  بشاخ   اندر  پر  بار  بود  گل           روی تو مرا  هست  همیشه  گل پر بار
یک  روز  بنفشه  برم , از باغ بدسته            زلفین تو  پیوسته بفشه  است بخروار
یک هفته  پدیدار بود  نرگس دشتی            آن نرگس  چشم تو,همه  ساله پدیدار
نرگس  نبود  تازه   که   بیدار  نباشد           تازه است  سیه نرگس تو خفته و بیدار
باشند   سمن  زاران  به هنگام بهاران        بر سنبل تو هست شب و روز سمن زار
از جعد  سیاه تو ؛ رسد  فیض  بسنبل         کین مایه ی جان آمد و آن مایه ی عطار 
اینرا وطن از سیم شدوآنرا وطن از سنگ     این از  بر  سروسهی  آن   از بر  کهسار
سرواست که در باغ همه ساله بود سبز    با  قد  توآن  سرو   بود  کوژ  و  نکونسار 
غزل :از امامی
/ 0 نظر / 35 بازدید