حکایتی از گلستان سعدی.

کسی مژده پیش انوشیروان  عادل آورد , که شنیدم که فلان دشمن ترا خدای عزوجٌل برداشت, گفت هیچ شنیدی, مرا بگذاشت.

اگر بمرد عدو جای شادمانی نیست     که زندگانی ما نیز جاودانی نیست

/ 0 نظر / 3 بازدید