من از درمان و درد و وصل و هجران / پسندم آنچه را جانان پسندد

 

هر کس به چیزی تبدیل می شود که به آن عشق می ورزد.

اگر سنگی را دوست داشته باشد،سنگ می شود.

اگر هدفی را دوست داشته باشد، به آن هدف تبدیل می شود.

اگر به فردی عشق بورزد آن فرد می شود.

و اگر به خدا عشق بورزد خدائی می شود.

اینک انتخاب با خود شماست...!!!

دکتر شریعتی

 یکی درد و یکی درمان پسندد         یک وصل و یکی هجران پسندد

من از درمان و درد و وصل و هجران           پسندم آنچه را جانان پسندد

/ 0 نظر / 9 بازدید