سنگ کشتی در اردیبهشت ماه

رسید باد صبا غنچه در هواداری     ز خود برون شد و بر خود درید پیراهن

طریق صدق بیاموز از آب صاف ای دل   به راستی طلب آزادگی ز سرو و سمن

طریق صدق بیاموز از آب صاف ای دل   به راستی طلب آزادگی ز سرو و سمن

ز دستبرد صبا گرد گل کلاله نگر     شکنج گیسوی سنبل ببین به روی سمن

 

/ 0 نظر / 69 بازدید