گر عاقلی , مباش مقید, بهیچ جا

با آفتاب سایه,که؟ همسایگی  کند !    نبود جزین که سیر کند صبح تا مسا

ساکن مباش, گرچه بسر بایدت شدن      کاید ز خامه از حرکت حرف دلگشا

گر عاقلی جدا شو از ابنای روزگار      زان بیشتر که روح شود از بدن جدا

خلقند غول شیوه,چه گردی بگردشان!    با غول کس نگشته درین وادی آشنا

گردون  سیمیایی  مکار  طرفه  کار     آورده در نظر دو سه چندی بشر نما

بودی  عظیم  واقعه و صعب  حالتی    نابود  اگر  نمی شدی  اشکال  سیمیا

از کس وفا مجوی, کزین بی مروتان    معدوم شد مروت و منسوخ شد سخا

شد بر کنار ملت و دین رفت از میان    و زهر دو نام ماند چو سیمرغ و کیمیا

فرعونیان  مصر زمان  مار  سیرتند    کوموسییی که معجزه بنماید ازعصا؟

در غفلتند و جمله بود بر امید  رزق    آن هم که گاه  یاد خدا  می کند  گدا

از بهر صید خلق نهد دام شیخ شهر    صیاد وار  کرده  نهان رو در انزوا

...............

/ 0 نظر / 10 بازدید