چهارشنبه سوری.

از آن به دیر مغانم عزیز می دارند        که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست

آیا ما چون ابری تیره و تار که دیگر توان بارش ندارد ! معنای سرور و با هم بودن و شادی و نشاط را از یاد برده ایم! آتش مظهر جاودانگی و عنصر حیات بخش آفرینش؛ بودن را سبب است.

در روزگای که فاصله ها انسانها را از هم دور ساخته ! گرما و روشنایی آتش برای لحظاتی گوتاه موجب گردهمایی انسانها شده! فرصت را مغتنم بشمریم و یاس و دم سردیها, و کژاندیشها را به شعله های سوزان آتش بیافکنیم. و از گرمیهای پر فروغ آتش دل و جان و خرد را روشن سازیم.

رو زردیها را به آتش بسپاریم و ابراهیم وار سرخی آتش را بطلبیم.
 
/ 0 نظر / 51 بازدید