آسان گذران کار جهان گذران را !

آسان   گذران    کار  جهان    گذران   را           زیرا که جهان خواند خردمند جهان را

پیراسته  می دار به هر نیکی  تن خود  را     آراسته  می خواه به  هر پاکی  جان را

میدان طمع  جمله فرازاست ونشیب  است        ای مرکب  تو  حرص,فرو گیرعنان را

بنگر که  به اِغرای   هوا   غِرّه    نگردی            کاغرای  هوا  غِرّه  کند  شیر ژیان  را

جانست و زبانست وزبان دشمن جان است      گر جانت بکار است, نگهدار زبان  را

دی رفت و جز امروز مدان عمر, که بسیار      امید    بفرساید    و  برساید   جان   را

پیش از تو جهان بود چنان کن که پس از تو       گویند  نکو  بود  ره  و  رسم  فلان  را  

    _________________________________________________________

 جهان : به معنای گیتی  دنیا و عالم و کیهان و کره زمین و جهیدن است.

 اِغرا : (مصدر) بر آغالیدن .تحریک کردن, بر انگیختن

شعر از مسعود سعد سلمان

/ 0 نظر / 54 بازدید