سنگ ضربدر میعادگاه عاشقان

آرتین بهرامی شیرین زبان و عزیز.

حسن جعفری

مربی ارجمند حمید قهرمانی و آرتین بهرامی در حال آمده نمودن او جهت صعود.

هادی بهرامی

هادی بهرامی

صادق قربانی

تلاش در مسیری ترکیبی, مصنوعی و طبیعی

خسرو اسدی

مجید

/ 0 نظر / 88 بازدید