ای نور دیده صلح به از جنگ و داوری

خوش  کرد  یاوری  فلکت  روز داوری      تا شکر چون کنی و چه شکرانه آوری

آنکس که اوفتاد خدایش گرفت دست     گو  بر تو باد  تا غم  افتادگان خوری  

در کوی عشق شوکت شاهی نمیخرند   اقرار   بندگی  کن  و  اظهار  چاکری

ساقی به مژدگانی عیش از درم درآی    تا  یک دم  از  دلم غم  دنیا  بدر بری

در شاهراه جاه و بزرگی خطر بسیست   آن به کزین گریوه سبکسار  بگذری

سلطان و فکر لشکر و سودای تاج و گنج  درویش و امن خاطر و کنج  قلندری

یک   حرف  صوفیانه  بگویم   اجازتست   ای نور دیده صلح به از جنگ وداوری

نیل مراد بر حسب فکر و  همت  است    از شاه  نذر  خیر  و ز  توفیق  یاوری

حافظ غبار فقر و  قناعت   ز رخ مشوی    کاین  خاک بهتر از   عمل کیمیاگری

/ 0 نظر / 5 بازدید