ادامه تعدی به شاه الوند و ساحت مقدسش !!!!!!!! ؟؟؟؟؟؟؟؟

 یکی بر سر شاخ و بن می برید.!!!!

کوه مهبط انبیا و یگانه معبد عشق ورزی و راز و نیاز پیامبران خدا گرچه به ظاهر جولانگاه سود ورزی و زر اندوزی مشتی دنیا طلب گردیده. و سکوت همگان و مماشات متولیان منفعت پیشه بر وخامت اوضاع افزوده. اما انتقام طبیعت سخت و دهشتبار است.

گر چه دانی که نشنود تو بگوی.

تخریب و تجاوز به طبیعت در جهان امروز حد و مرزی ندارد! و کسی را باز جستی نیست. گر چه تحذیر و هشدار مصلحان طبیعت دوست را هیاهیو نامیدند ! لیکن  انتقام طبیعت قهری و اجتناب ناپذیر است. و خرد و کلان و گناه کار و بی گناه از عقوبت آن مصون نخواهد بود. و عاقبت و سرنوشت زیانباران را دیدید و شنیدید.

کلام شیوا و موجز و عکسها و گزارشی کامل با بیان گرم علی بیات بیرامون تداوم دست اندازیهای  حریصانه به شاه الوند را می توانید در وبلاگ   دیار الوند مطالعه فرمائید.

 

/ 1 نظر / 66 بازدید
محمد باقر عیوضی

چرا ندانستم ! در واحدی که : باد وارث آنست .. برگها می ریزند ! چرا ؟!