دیداری دوباره در سنگ کشتی.

گرچه در این زمان دیگر از صعودهای  رسمی مشترک؛ خبر و رنگ و بویی نیست! اما کشش و جاذبۀ طبیعی سنگ کشتی,و مسیرهای گشوده شده به  عشق و به مهر, بر روی یکی از آن دو قطعه سنگ بشکسته ز هم. نه تنها افراد مختلف از گروهها و باشگاهها را  از هم  دور نمی سازد  و جدا نمی کند؛ بلکه شهروندان شهری را که پیشینۀ چندین هزاره قدمت مدنیت را  در سابقۀ ژنتیگی خود در نمادی از وقار و صلابت و استقلال شاهانه؛ که چشم بر هیچ در, و سر بر هیچ آستانی ندارند.بلکه ایستاده؛ دست بر زانوی خویش و  قائم بذات, و مستغنی از غیر,بر سریر شهریاری و سیرت درویشی خویشند . آنچنان مجذوب و واله و مست و شیدای ساحت دلربای سنگ کشتی می شوند؛ که دیگر فاصله ها و مراتب ظاهری را به یک سو نهاده. به گرد آن, به اشتراک از آنچه می دانند و می دارند,به اتفاق سوا از هر گرایش و تقید؛ به استراحت  و تناول و  تمرین  در کنار یکدیگر می پردازند. بخوشی و مهرورزی.

سال گذشته دوستان آوانگارد  بدون هماهنگی و قرار قبلی با حضور اتفاقی دوستان همنوردی از باشگاه کانون ,در کنار سنگ کشتی مواجهه شدند و روزی مملو از نشاط و فعالیت هماهنگ و بخاطر ماندنی را سپری نمودیم. و در آدینه گذشته نیز  سعادت  دیدار و تمرینی مشترک  را با آن دوستان عزیز و ارجمند مجددا  بطور اتفاقی باز یافتیم . که از هر لحاظ بسیار مفید و  موجب خوشحالی و مسرت گردید.

آقای حمید اشرفی در حال حمایت نفر

دیدار با آقای رضا شریفی  رئیس و سربرست محترم گروه  کوهنوردی خوب و فعال  یاران همدان در کنار سنگ کشتی.

 

اکبر مرادی

شریف عباسی و احمد خلیلی

علیرضا ملک محمدی

باز هم سنگ کشتی !

/ 0 نظر / 37 بازدید