ایده آل :ابن یمین

ابن یمیـن اگـر همـه عـالم بـه کـام تسـت  

بــایــد کـــزان فـــرح ,نـفـزایــد دل تــرا

ور ملـک کـائـنات ز دستـت بـرون شـود 

هــان تــا غـمـش ز جـان, بـایــد دل تــرا

چون هست و نیست جمله نماند بیک قرار

آن بــه کــزان بـــیــاد نـیـایـد دل تــرا

جـز صـیـقـل قـنـاعـت و اسـتـادی خـرد    

از رنـگ حـرص کـس نـزدایـد دل تــرا

/ 0 نظر / 7 بازدید