بهار.

از صبا حال  کوی  یار  بپرس         که  سحرگاه  از  آن دیار  آمد

بر در  یار ما   گذشت   نسیم        زان گل افشان و مشکبار آمد

تا صبا زان چمن گل افشان شد    چون من از ضعف بی‌قرار آمد

دید چون عندلیب  ضعف  نسیم          به  عیادت به  مرغزار  آمد

 گل سوی فاخته اشارت کرد:     هین نوایی که وقت کار آمد

بلبل از شوق  گل چنان  نالید     که گل از وجد جان سپار آمد

های و هوی  فتاد  در  گلزار     نالهٔ   عاشقان   زار  آمد

گل مگر جلوه می‌کند در باغ؟    کز چمن  نالهٔ  هزار  آمد

زرفشان  می کند  گل  صد  برگ       کش صبا دوش در کنار آمد

گل زرافشان اگر کند چه عجب؟      کز شمالش بسی یسار آمد

گل زرافشاند وز ابربرسر او     صد هزاران گهر نثار  آمد

غنچه از  بند او  نشد  آزاد      زان  گرفتار  زخم خار  آمد

خار کز غنچه کیسه‌ای بردوخت       می زنندش که مایه دار آمد

نیست آزاده‌ای  مگر  سوسن           که  نه در بند  کار و بار  آمد

لاله را دل بسوخت بر نرگس       که نصیبش ز می خمار آمد

ابر بگریست بر گل، از پی آنک     زین جهان بر دلش غبار آمد

شد ز یاری جدا بنفشه مگر      که چنین  وقت سوکوار آمد

جامهٔ سوک بر بنفشه  برید      زان  مگر لاله  دل‌ فگار آمد

نقش رنگ چمن ز لطف بهار         نقش دیبای پرنگار آمد

خوش بهاریست، لیک آن کس را       کز  لب  یار  میگسار  آمد

هان،  عراقی ،  تو و  نسیم  بهار       کز  صبا  بوی زلف یار آمد

شیخ فخرالدین عراقی همدانی.

 
/ 0 نظر / 9 بازدید