ارتفاعات تشنه الوند با نخستین بارش پائیزی سپید پوش شد.

باران که در لطافت طبعش خلاف نیست   در کوه لاله روید و در شوره زار خس

اهرمن خشکسالی در یک سال گذشته استان همدان و کوهستان الوند را در چنبره قهر خویش از طراوت و شادابی انداخته و چهره ای مدهش و یاس آوری را ترسیم نموده, اما هنوز چشمه ها  و جویبار های الوند با سخاوت  رحمانی خویش جاری و مترنم هستند. گرمای بی سابقه و مصرف بالای آب ذخایر آب های فسیلی را به انتها رسانده و ادامه خشکسالی مصائب زیست محیطی بی شماری را در آستین دارد. و انسان مصرف گرای امروز بی بهره از تجارب پیشینیان با حرص و ولع سیری ناپذیری در روزمرگی زندگی ماشینی خود فارغ از مخاطرات سرنوشتی محتوم به معیشت دشوار خویش سرگرم و مبهوت است. در چاره اندیشی تغییر شرایط اقلیمی دانش و راهکارهای لازمی را اقتضا می کند. که عزمی ملی و تدابیر خاص خود را می طلبد و پرداختن بدان در این مجمل نمی گنجد.

خدای را حمد و سپاس فراوان که دوشینه ابرهای رحمت الهی بارش نرم و لطیفی را بشارت داد, تا بشکر اندرش نعمت فزون دارد. و سایه سار لطفش بر گلستان و شوره زار فرود آید. و اهرمن رخوت و پلشتی و پلیدی را فرو دارد. 

/ 0 نظر / 8 بازدید