اندازه کس نداند علم علیم را.

روزی به گرم گاهان رفتن پیاده ای          ابلیس پیش آمد موسی کلیم را

مانند زاهدی که رود سوی صومعه         بر سر سجاده کرده مرقع گلیم را

گفتش نصیحتی که ز اغیار بوالفضول       ای از بزرگ یافته ملک جحیم را

تو خازن بهشت بدی و امین ملک       گشتی چرا تو در خور خلد نعیم را

با آدم صفی تو چه دیدی مخالفت            کردی تباه یکسره عهد قدیم را

دادش جواب شافی کای موسی کلیم        بشنو زمن بگویم بهر کریم  را

کردم هر آنچه خواست نکردم هر آنچه گفت  اندازه کس نداند علم علیم را

اراده باریتعالی در آفرینش جمعی را معصوم و عده ای را محفوظ و گروهی را محبوس قرار داده است.

و جز رضا به مشیت و خواست حضرت حق از ما چه خواهد بودن.چون میل دوست درحال, بر گرفتاری و پایبندی بنده در حبس کسب معیشت  خواست و لطف اوست.

که وای برما اگر از رانده شدگان مبغوض باشیم.

 

/ 0 نظر / 6 بازدید