الوند در آدینه گذشته.

اردوگاه کیوارستان.

تاریگ دره و پیست اسگی.

حسین یارمطاقلو و حسین خدایی. دو فرد بزرگوار و زحمتکشی که پناهگاه میدان میشان در طی سالهای متمادی به مساعی آن عزیزان , آماده خدمات رسانی به کوهنوردان بوده است.آقای حسین یارمطاقلو که چندین سال از بازنشستگی ایشان سپری شده هنوز مشتاق و یار کوهنوردان است.و بعضا با حضور خود در کوهستان و پناهگاه میدان میشان که مسئولیت اداره آن را برعهده داشته هنوز لطف و وفاداری خود را به کوهستان و کوهنوردان با تبسم گرم و روی گشاده ابراز می دارد.  

فرمان دوست عزیز و ارجمند و از پیشکسوتان بزرگوار. 

پناهگاه قدیمی میدان میشان که به همت کوهنوردان در سال 1344 بنا گردید.

پناهگاه قدیمی میدان میشان.

خان و پدر.

جمع دوستان همنورد.

بارش سرما برف مانع پویندگان عاشق نیست.

سعید عزیز از زحمتگشان پناهگاه زیبای شماره یک.

/ 0 نظر / 149 بازدید