در پی کسب معاش.

خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی

اهل دنیا , جویانِ سه رتبت اند ؛ : و بدان نرسند, مگر به چهار خصلت , اما آن سه , که طالبند؟ فراخی معیشت , و رفعت منزلت, و رسیدن به ثواب آخرت ,و آن چهار که مطلوب است بدین اغراض و بجز آن نتوانند رسید کسب مال است از وجهی پسندیده و حس قیام در نگاهداشت آن و انفاق در آنچه به صلاح معیشت و رضای اهل و توشۀ آخرت پیوندد  و صیانت نفس از حوادث آفات آنقدر که در امکان آید. و هر که از این  چهار خصلت یکی را مهمل گذارد روزگار, حجاب مناقشت پیش مرادهای روزگار او بدارد. برای آنکه هر که از کسب و حرفت اعراض نماید نه اسباب معیشت خویش تواند ساخت و نه دیگران را در تعهد تواند داشت.

 متن ارزشمند فوق از کلیله و دمنه است.

 کسب روزی و تلاش از پی آن ؛ امری ستوده و ارزشمند است.تا بدین وسیله مایه گذران زندگی فراهم آید, و چه نکوتر که به رفاه و آسایش و فراخی معیشت بینجامد؛ تا به موجب آن شان انسانی پرورش یافته و منزلت اجتماعی او ارتقا یابد. و در نهایت به مینوی سرمدی نایل آید.اما در این روزگاران چه باید گفت؛ جویای شغل و حرفه به کامیابی خواهد رسید.آیا دسترنج فرد شاغل تکافوی مخارج زندگیش را میکند. در سیستم کار, بهره کشی؟ و یا توازن عادلانه ! برقرار است. پرداخت دستمزد و حقوق مبنای درستی دارد ؟ و تکافوی گذران معیشت افراد را دارد؟ آیا حرص و آز سیری ناپذیر انسانهای مرفه؟ از برتری  کمی افراد بی چیز می کاهد؟ و منحنی  صعودی شاخص آنها را بسوی معدل منتهی می سازد؟انسانهای محنت زده و اسیر در چنبره استیلاگران فئودال و ارباب در ازمنه گذشته,به چشم خویش اسارت و بردگی محتوم خویش را می نگریستند و می دانستند .اما اکنون در دوران پست مدرنیته, در روابط اجتماعی به ظاهر همه چیز لوکس و رنگارنگ و زیباست .حتی زنجیرهای بهره کشی و برده داری و انقیاد, در مجامع کنونی, نامرعی  و غیر محسوس است. و فرد ناگزیر در این چرخۀ تسلسل فرو غلتیتده و محکوم است. و از خویش قدرت دفاع و مقابله ندارد

شنیدن بروز تخلفات مکرر در صحنه برگزاری کلاسهای کار آموزی در سطح کشور بسی ناخوشایند و ناامید کننده است. دمهای سردی که مبتنی بر اخلاق و معنویت  و فرهنگ نبوده ,کلاسهایی که تخلف و خطا در آنها مشاهده میشود.دوره هایی که کنترل و نظارتی تام و مستقیم بر آنها اعمال نشده.و ضوابط مراعات نگردیده است. و احتمالا قصد و نیت برگزار کنندگان صرفا کسب درآمد سرشار سهل و آسان و بی دغدغه است ,که وجدانهای بخواب رفته را مجال تلنگری نیست!و خروجی و ماحصل آموزشی این نوع کلاسها خود چه تواند باشد؟ جز به افزودن رقابتهای کاذب و بی محتوا و احتمال بروز خطرات و حوادث ناگوار که هر روزه شاهد آنها هستیم.   

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید