لطفها و قهرهای پنهان حق.

ورود در سیر حوادث و پذیرا شدن ناملایمات و به استقبال از مشیت الهی و صبر و شکیبایی ورزیدن همه از عنایات حق تعالی است. واژه انسان از کلمه نسیان و فراموشی گرفته شده است . و این انسان فراموشکار غفلت پیشه ی جایز الخطا که در محاصره ای از هواهای رنگارنگ نفسانی و غریزی قرار دارد.بدون تامل ؛ و نه در متابعت  از مشعل فروزان اندیشه و چراغ خرد و عقل از مسیر اصلی و درست منحرف شده.و چون ره توشه ای از شکیبایی و برباری ندارد.سر به عصیان و خطا می نهد.اینها همه اندرز به خود است.تا از قهرها و ناملایمات خسته و رنجیده نشویم.چونکه با هر سختی آسانی است. و بدنبال هر آسانی نیز سختی؛ و حق تعالی قهرها را نیز در لطفها پنهان نموده.با استعانت از او توفیق و سعادت جوئیم.تا مراتب رشد را به مدد و هدایت او بسپریم و رضایت و خشنودی او را طلب کنیم و به سعادت ابدی نایل گردیم.

/ 0 نظر / 39 بازدید