بهار را باور کن.

 بهار و باران رحمت الهی  را باور کن.

باز کن پنجره ها را که نسیم
روز میلاد اقاقی ها را
جشن میگیرد
و بهار
روی هر شاخه کنار هر برگ
شمع روشن کرده است
همه چلچله ها
برگشتند
و طراوت را فریاد زدند
کوچه یکپارچه آواز شده است
و درخت گیلاس
هدیه جشن اقاقی ها را
گل به دامن کرده ست
باز کن پنجره ها را ای دوست
هیچ یادت هست
که زمین را عطشی وحشی سوخت
برگ ها پژمردند
تشنگی با جگر خاک چه کرد
هیچ یادت هست
توی
تاریکی شب های بلند
سیلی سرما با تاک چه کرد
با سرو سینه گلهای سپید
نیمه شب باد غضبناک چه کرد
هیچ یادت هست
حالیا معجزه ی باران را باور کن
و سخاوت را در چشم چمنزار ببین
و محبت را در روح نسیم
که در این کوچه تنگ
 با همین دست تهی
روز میلاد اقاقی ها را
جشن میگیرد
خاک جان یافته است
 تو چرا سنگ شدی
تو چرا اینهمه دلتنگ شدی
باز کن پنجره ها را
و بهاران را
باور کن.

روز گذشته,دره کیوارستان _ سنگ کشتی.

طبیعت با تمام برکت و صفایی که دارد.نیاز به بارشهای منظم فصلی در طول سال را دارد . متاسفانه نظم بارشهای سالهای اخیر به منوال گذشته نیست؛ و این شرایط و اوضاع , مبین آغاز دوره ای جدید در پدیده های آب و هوایی است؛ که قطعا لزوم مطالعه و بررسی کارشناسانه ایکه, مستلزم آگاهی شناخت و تحقیق همه جانبه ای را داراست می طلبد.

اما چرا؟ بطور روزمره از کنار اینهمه دشواریها چون دیگر مسائل؛ بدون واکنش و توجه  و تعمق می گذریم.

بهار امسال تا کنون بدون بارش و یا کم بارش بوده. وجود ما سراسر نیاز و کمی و کاستی است. از او می خواهم از او که قادر و توانا و مهربان است.در این لحظاتی که بارش رحمت او جاریست و قطرات پر طراوت ریز باران گونه های داغ تب دارم را به مهر می نوازد.عمری در انتظارم .در انتظار بخشش و رحمت او که فرا گیر و رحمانی است.

ببار و ببار تا چمنزارها  دشتها و باغها , مراتع و مزارع و کوهها همه سبز و سیراب و سر زنده باشد.

/ 0 نظر / 43 بازدید