صعود کرکسین با همنوردان جوان و نوجوان.

شاهین یزدان و علیرضا محمدی.

نواخت پدر سگهای منطقه را در پی عادت مالوف شرطی نموده است.

سگی از روستای قاسم آباد که در پی کوهنوردان تا پناهگاه کرکسین آمده است. و پدر از خان و ناهار خویش آن را نیز محروم نگذاشت.

ابتدای مسیر, و راهنمایی و توضیحات پدر به دوستان جوان.

همنوردان جوان در حمایت و هدایت کوهیاران گرامی سعید جهان آرا و مسعود عسگری.

کوهیار سعید جهان آرا.

تیم کنگاور بر فراز کرکسین.

سعادت دیدار مجدد با همنورد عزیز کرمانشاهی که افتخار آشنایی با ایشان را در تابستان گذشته در علم کوه یافتیم. 

امضای دفتر یاد بود توسط دو همنورد جوان.

اثر بجا مانده از پرواز هواپیماها بر فراز کرکسین.

/ 0 نظر / 127 بازدید