به هرجا بنگرم، کوه و در و دشت.

 هر سو دود آنکش ز در خویش براند       آنرا که بخواند به در کس ندواند.

به  صحرا بنگرم ،  صحرا ته  بینم          به دریا  بنگرم ، دریا ته بینم
به هرجا بنگرم، کوه و در و دشت         
نشان از قامت رعنا ته بینم

/ 0 نظر / 36 بازدید