کوهستان

دو صد گفته چون نیم کردار نیست !

اگر از بسیط زمین عقل منعدم گردد ,  کس این گمان بخود نبرد , که من نادانم.

سعدی

 در جهان دو چیز نامتناهی است.کهکشانها , و نابخردی. ( آلبرت انیشتن)


* بهمـن ((AVALANCHE  )) :

 

مقـدمه :  سقوط بهمن می تواند در هر مکان که  برف روی یک سطح  با شیب مناسب نشسته باشد ، رخ دهد . حوادث سالهای اخیر در مناطق کوهستانی بیانگر این حقیقت می باشد . افزایش محبوبیت کوهنوردی و تپه نوردی در زمستان همراه با افزایش علاقه به تورهای اسکی و اسکی خارج از پیست ، بــه نـوبــه خـود منجــر بـه افـزایـش خطـر پــذیـری از بهمــــن شــده اسـت . متأسفانه هر سال شاهد افزایش آمار تعداد تلفات مربوط به رخــداد حوادث ناشی از بهمن می باشیم . بسیاری از این حـوادث در صـورت مراقبت و نیز شناخت بیشتر از موضوع ، قابل پیشگیری هستند .

 بهمـن چیسـت ؟ با گذشت زمان در طی فصـل زمستان لایه های متوالی برف روی هم انباشته می شوند . این لایه ها بدلیل تفـاوت در خواص فیزیـکی ممکن است رویهم  لغزیده و حرکت نمـاینــد . چنـانچـه یـک لایـه روی یک لایه بلغزد ،  بهمــن سطحـی رخ میدهـد . چنانچه کل پوشش برف روی سطح زمین حرکت نماید  بهمــن عمیــق  اتفاق می افتد . بــر حســب آب آزاد مــوجــود در بـــرف ، بـهمـــن هــا ممکـــن اســـت خشک ویا تر باشند . هرگاه برف انباشته دریک نقطه از توده برف اطراف خود جدا شده و حرکت نماید ، بهمـن تکـه ای حادث می شود . در عمل هر توده برفی که به اندازه کافی بزرگ بوده و بتواند یک شخص را با خود حرکت دهد ، مهم تلقی می شود .

وضعیـت هـوا : اوضاع جوی عامل بسیار مهمی در تعیین احتمال سقوط بهمن بوده و ارزیابی توده برف کاملاً به آن بستگی دارد . بسیاری از متغیرهای جوی بر فرو ریختن بهمن اثر داشته و اغلب می توان اطلاعات لازم و مورد نیاز را قبل از وقوع حادثه بدست آورد . اطلاعاتی نظیر دما ، سرعت وجهت باد اغلب میتوانند منجر به پیش بینی های  مفیدی در این راستأ شوند . مثلاً چنانچه باد جنوبغربی با سرعت 25 متر در ساعت و با سرمای بسیار زیاد و ریزش احتمالی برف پیش بینی شود ، میتوان برای جهت شیب دار شمال شرقی ، وقوع بهمن را محتمل دانست . اگر چه پیش بینی وضعیت هوای کوهستان دشوار است  با اینحال می توان  با توجه به  هوای حاضر وضعیت هوای محلی را مورد پیش بینی قرار داد .

 تـوده بـرف : مشاهده توده برف از کنار جاده در یک میدان دید مناسب  امکان پذیر است . طی این مشاهدات میتوان به شواهدی در مورد فعالیت اخیر بهمن ، مناطق اصلی تجمع برف تازه و ایجاد توده ای از آن دست یافت . مشاهداتی نظیر عمق نفوذ پا ، راحت آزاد شدن تکه های کوچک برف و اثر بادهای محلی بر تشکیل این تکه ها ، می توانند  بر روش اتخاذ شده در برخورد با مسئله ، تأثیر گذار باشند . لازم است هرگونه شیب  مورد شک ، مد نظر قرار گیرد . اگرچه امن ترین راهکار ، اجتناب از آنها است و لیکن می توان با حفر یک گودال آنها را مورد آزمایش قرار داد . این گودال ها در وهله اول نباید روی همان شیب مورد شک حفر شود ، بلکه مناسب تر آنست که آزمایش روی شیبی با همان جهت اما کوچک تر و امن تر  صورت  گیرد . از طرف دیگر لزومی بر حفاری تا سطح زمین نیز وجود ندارد بلکه اگر تا اولین لایه ضخیم ( برف یخ زده قبلی ) پیش برویم کفایت می کند . لایه های برف را می توان با صاف کردن دیواره پشتی گودال و فرو کردن انگشت در تمام طول آن بطرف پایین مورد شناسائی قرار داد . این کار به ارزیابی میزان سفتی لایه ها کمک میکند .         

*  بـرای شنـاسـائـی لایـه هـای بـرف مـی تـوان از مشخصـه هـای زیـر کمـک گـرفـت :

* لایه های مجاور با مقاومت متفاوت ( درمقیاس پنج درجه ای  با تفاوتی بیش از دو درجه ) .

* لایه های بسیار نرم ( مشت انسان به راحتی در آن  نفوذ می کند ) .

* قطرات آب چکیده شده از گلوله برفی که از این لایه ها ساخته می شود .

* لایه های یخی شامل گلوله های گرد لبه دار که  این لایه ها بصورت بلبرینگ در توده برف عمل مینمایند.

* کریستالهای َپرمانند یا دارای تراش .

* لایه های ناپایدار و غیر منسجم .

* فضاهای دارای هوا .

* پیـچ و خـم : بسیاری از بهمن ها از کنار پیچ و خم ارتفاعات سقوط میکند بطور کلی باید از کوهنوردی در این قسمت از کوه ، بخصوص در شرایط زیر خودداری نمود :

* در طول طوفان یا بادهای شدید .

* هنگام ذوب شدن یخ ها یا افزایش ناگهانی دما .

ضمناً در هنگام صعود روی این مناطق ، مراقب باشید که تکیه گاه شما به اندازه کافی عریض و قابل اتکا باشد .

* زاویـه شیـب : اکثر بهمن ها روی شیب های 25  تا  45  درجه  سقوط می کنند . این دامنه شامل ،  زاویه دیواره های پشتی و مسیر رسیدن به کمر کوه می شود .

* سطـح زمیـن : یـک سطــح صـاف نظیــر سطــح صخــره ، مستعـد بهمـن هـای بسیـار بـزرگ اسـت . سطـوح نـاهمـوار احتمـــال سقـــوط بهمـــن را کـــاهـــش مـی دهـد .

* شکـل شیـب : شیـب هـای محـدب خطـر نـاک تـــراز شیــب هـای یکنـواخـــت وهمچنیــن شیب های مقعـر هستند .         بهمن های تکه ای معمولاً از نقطه رأس تحدب یک شیب سقوط میکنند .

* شیب های بادپناه : هنگام بارشهای شدید و یا پس از طوفان باید از حرکت روی این شیها پرهیز شود .

* شـش نشـانـه هشـدار دهنـده قبـل از سقـوط بهمـن :

1 -  حـرکـات آغـازیـن شـروع بهمـن : اگر روی شیب حرکت خودتان ، فعالیتی از شروع حرکت بهمن مشاهده کردید سریعاً موقعیت خود را تغییر دهید .

2-  بـرف هـای تـازه جمـع شـده : 90 درصد از تمام موارد سقوط بهمن طی طوفان و کولاک برف رخ میدهند . برف بیش از 2 سانتیمتر در ساعت شرایط نامتعادلی بوجود می آورد . برف مداوم که   بیش از 30 سانتیمتر جمع شود  ،  بسیار خطر ناک است .

3- لایـه قـرار گـرفتـه روی یـخ : لایه ای از برف تازه همراه با عوامل تشدیدکننده می تواند  هشداردهنده باشد .

4 – عـدم وجـود ارتبـاط یکپـارچـه میـان لایـه هـا : معمولاً بدلیل تکه های کوچک یخ یا فضاهای  خالی بوجود می آیند .

5 – افـزایـش نـاگهـانـی دمـا : هرچه دما به صفر درجه سانتیگراد نزدیک شود خطر افزایش پیدا میکند ، حتی اگر ذوب برف اتفاق نیفتد .

 6- احسـاس نـاامنـی : به حس غریزی افراد با تجربه در این مورد احترام بگذارید .

* سفـر در منـاطـق خطـرنـاک :

بیشتر از 90 درصد از بهمن ها توسط قربانیان آن آغاز می شوند ، با این وجود چنانچه ادامه حرکت در یک شیب خطرناک الزامی است لااقـل بـه نکـات زیـر بـایـد تـوجـه داشـت :

* مسـافـریـن صـرفـاً  طـی حـرکـت در نقـاط مستعـد بهمــن بـا خطــر مـواجــه  هستنــد .

* اسکی کنندگان بیشتر از افرادی که با کفش های معمولی حرکت می کنند در خطر بوده و خطرساز هستند ، زیرا عمل برش برف از طرفین اسکی باعث آزادشدن مقدار زیادی برف میشود .

* همه اسکی بازان در مناطق خارج از پیست مسـابقه باید از دستگاه های فرستنده - گیرنده استفاده کرده و قبـل از تـرک قـرارگـاه آنهـا را روشـن نمـــاینــد .

* اسکـی بــازان  بعــلاوه بــایــد بیلچــه و میلـه هـای قـابـل جمـع شدن بـا خــود همراه داشته بـاشنــد و نحــــوه استفـــاده از آنهــــا را نیــــز بــــداننــــد .

* صعـــود یـــا فـــرود غیـــر مستقیـــم ، امنـــیت بیشتـــری از راه رفتـــن روی صخـره هــای بــا شیــب تنــــد دارد .

* هر باریکنفر حرکت نماید،دیگر افراد باید دقیقاً پیشروی فرددرمعرض شیب را مشاهده ومراقبت ازاو را بعهده بگیرند .

* در صورت امکان توسط یک طناب به اطراف تکیه کنید،اگرچه اینکار بندرت روی شیبهای تندوبازامکان پذیراست .

* در صـورت گـرفتـار شـدن در بهمـن : در اکثر موقعیت های سقوط بهمن انجام هر گونه حرکت دفاعی غیر ممکن است . حرکت زیر آوار برف نیز اغلب مشکل است با این وجود ، انجـام هـر یـک از اقـدامـات زیـر مفیـد بنظـر مـیرسـد :

* با فرو کردن تبر یخ شکن خود به بخش های زیرین ، از ایجاد فاصله بین خود و محیط بیرون ممانعت بعمل آورید . با این کار میتوانید در همان سطحی که قرار دارید باقی بمانید .

* فریاد بزنید تا شاید دیگران صدای شما را بشنوند .

* خود را از هرگونه وسایل اضافی مثل ساک ، چوب اسکی و غیره خلاص نمایید .

* سعی کنید مثل یک کنده داخل آوار برف بچرخید . ممکن است حرکات ورزش شنا موثر باشد .

* تلاش کنید تا به سطح رسیده یا حداقل یک دست خود را از برف خارج نمایید .

اگـر زیـر بـرف مـدفـون شـدیـد : یک دست خود را جلوی صورت گرفته و سعی کنید جلوی صورت خود یک فضای کوچک بوجود آورید با تنفس زیاد هوا و نگهداشتن آن ،  فضایی برای انبساط سینه خود فراهم سازید .

ترس به خود راه ندهید و انرژی تان را ذخیره نمایید ، احتمالاً همراهانتان در جستجویتان هستند .

* نجـات فـرد آسیـب دیـده از بهمـن :

اگـرمشـاهـده کـردیـد شخصـی در زیـر بهمـن مـدفـون شـده :

* میزان پیشروی او را در نظر داشته باشید و چنانچه مقدور بود نقطه ای را بعنوان علامت محل ورود و نقطه ای را بعنوان محلی که فرد در آنجا دیده شده علامت گذاری نمایید .

* سایر خطرات احتمالی بهمن را مورد توجه قرار داده و به صداهای رسیده گوش فرا دهید .

* در مورد سانحه دیدگان مدفون شده ،  نقاط احتمالی مدفون شدن را با میله جستجو نمایید .

* جستجویی هدفمند را آغاز نموده و با میله مخصوص  نقاط مختلف را سوراخ نمایید .

* گروهی را در پی کمک اعزام نمایید و تا رسیدن  نیروهای کمکی ، جستجو را ادامه دهید .

بخاطر داشته باشید شما تنها فرصت فرد قربانی برای نجات هستید . احتمال آنکه پس از مدفون شدن فرد امیدی به زنده ماندن او باشد لحظه به لحظه کاهش می یابد ولی با این حال تا مدت قابل توجهی این احتمال به صفر نمی رسد .

* انـدازه بهمـن :

بهمن ها بوسیله اندازه و میزان مواد همراه با آن تعریف می شوند . در یکی از طبقه بندیها آنها را از اندازه های 1  تا  5  تقسیم بندی کرده اند . درجه یک می تواند یک انسان را با خود حرکت دهد ، ولی او را کاملاً دفن نمی کند ،  درحالیکه  درجـه پنـج  آن می تواند یک شهـر را  نابود نماید .

اطلاعـاتـی مفیـد در مـورد بهمـن :

هنگام زمستان و برای مسافرین مسیرهای کوهستانی بهمن از خطرناکترین حوادثی است که در کمین آنهاست ، همه ساله تعداد زیادی از مردم دچار حادثه شده که گاهی منجر به مدفون شدن آنها و حتی تلفات جانی می شود ، تقریبا نیمی از افراد مدفون شده چنانچه ظرف نیم ساعت نجات پیدا نکنند ،کشته خواهند شد . بسیـاری از آنهـا در طـول چنـد دقیقـه ابتــدایـــی حـــادثـــه در اثــر آوار بـرف خفـه شـده یـا اینکـه بـدنبـال بـرخـورد با درختان یا موانع دچــار ضـربــات شــدیــد شــده یـا بــوسیلــه قطعــات عظیــم بــرف آسیـــب مــی بیننـــد . تنهــــا نقطــــه امیـــــدواری مصـــدومیـــــن ، یــافتـــن ســریـــع و ســازمــان یـافتـــه آنهــا ، تـوســط گــروههــای نجــات مــی بــاشـد . آمـوزش کـافـی در طـی سفـرهــای زمستــانـی در منـاطـق کــوهستـانی جهـت اجتناب از بهمـن هـای احتمالی ضرورت دارد .

* وقـوع بهمـن بـه سـه عـامـل نیـاز دارد :

1- وجــــود بـــــرف   ،

2- وجــود شیـب کــافــی   ،

3- عــدم ثبــات تــوده بــــرف  .

 در صورتیکه هریک از عوامل فوق وجود نداشته باشد احتمال وقوع بهمن نیز وجود نخواهد داشت .

* دو نـوع بهمـن وجـود دارد : بهمـن بـا بـرف آبـدار : این نوع بهمن از یک نقطه شروع شده و هنگام  پایین آمدن گسترش پیدا کرده  و بر حجم آن افزوده می شود .

 بهمـن تکـه ای : نوع تکه ای بزرگترین تهدید برای اسکی بازان و کوهنوردان بوده است . این قطعه ، یک لایه سفت و محکم از برف است که به خوبی به لایه زیرین خود نچسبیده است . لایه مذکور تحت فشار بوده و وزن خود را به شیب وارد می کند .

وقتی فشار درون این لایه از نیروی برف بیشتر می شود ،  قطعه ای از آن همچون  شیشه ای که زیر وزن خودش می شکند از کل برف جدا شده و فاجعه به بار می آورد ، علاوه بر نیروی وزن ، عوامل دیگری نیز می توانند منجر به جدایی این قطعه از کل برف شوند که از جمله آنها می توان از :  طـوفـان ، تغییـرات دمـا و حتی وزن یـک انسـان نام برد .

* مطالبـی بیشتـر در رابطـه بـا شیـب :

بهمن می تواند روی شیب های 10 تا 60 درجه رخ دهد اما اکثراً در  زاویـه 25  تا  45  درجـه ،  بیشترین فروانی را دارند . بر اساس یک قانون تجربی چنانچه شیب کافی برای اسکی وجود داشته باشد ، امکان وقوع بهمن نیز وجود خواهد داشت . 

* نـوع شیـب : با فرض مشابهت درتمام شرایط ، شکل شیب می تواند احتمال سقوط بهمن را تغییردهد . شیب های محدب چون تکیه گاه مناسبی ندارند احتمال سقوط بهمن را بیشتر می کنند ، درحالیکه  توده های برف در شیب های مقعر پایداری بیشتری از خود نشان مدهند .

* پـوشش زمیـن : ماهیت سطح شیب تاثیر زیادی بر توده برف دارد زمین های صاف و هموار و البته شیب دار بسترهای مناسبی برای وقوع بهمن هستند ، در حالیکه درختان و درختچه ها و یا هر نوع مانع دیگر میتوانند بعنوان تکیه گاهی مناسب برای توده برف عمل نموده و از میزان خطر بکاهند . درختچه ها در طول فصل زمستان و در اثر فشار برف خم شده و کار آیی باز دارندگی خود را از دست میدهند ، بطورکلی اگر بتوان براحتی در یک جنگل اسکی کرد و از یک تپه پایین آمد ، این معنا نیز القأ میشود که راه میان درختان به اندازه کافی برای عبور بهمن باز است ، در برخی موارد نادر یک قطعه بزرگ بهمن میتواند تمام محوطه جنگل را نابود نماید .

* مسـافـرت مطمئـن در منـاطـق بهمـن گیـر :

برای انجام یک سفر بی خطر توجه به نکات زیر ضرورت دارد :

* تجهیـــــزات منــــاســـب .

* اطلاعـــــات کـــــافـــــی در مـــــورد وجـــــود خطـــر بهمــن .

* تجـــربـه یـافتـــن مسیـــرهـــای امـــن در جهـت کـاهـش خطـر .

* دانستــن اینکــه جــه مــوقع بـاید بـرگشت و در مواقـع اضطراری چگــونــه بــایــد عمــل کــرد .

* تجهیـزات :

1- دستگاه فـرستنـده گیـرنـده مخصـوص بهمـن :

هــر شخــص بــایــد مجهــز بــه یکــی از ایــن دستگــاه هــا بـــوده

و نیــز بتــوانــد از ایــن دستگــاه بــرای تعییــن محــل یک مصدوم ظــرف کمتــر از پنــج دقیقــه استفــاده نمــایــد .

2- بیلچـه : در هر سفر حداقل تجهیز به  دو بیلچه ضروری است . بیلچه مورد استفاده باید محکم  سبک و قابل اطمینان باشد .

3- میلـه : پس از تعیین محدوده  دفن مصدومین  به این ابزار نیاز است ، میله علاوه برآن عمق قرار گیری فرد را در زیر آوار برف معلوم می کند و خطر وارد آمدن ضربه از جانب  تیغه بیلچه ، به بدن فرد مصدوم را نیز مرتفع می سازد .

4- جعبه کمک های اولیه : در طی مسافرت به کوهستان همیشه باید تجهیزات اولیه درمانی همراه فرد باشد .

* بـرنـامـه ریـزی مسیـر : اولین نکته در برنامه ریزی مسیر شناخت نوع زمین است زیرا چگونگی استفاده از آن تا حد بالایی امنیت گروه را افزایش میدهد . لبه ها و کناره ها معمولا محل امنی برای حرکت هستند ،  شیب های به طرف باد باعث میشوند  اگر باد به آنها بوزد ، تکه های برف  تکه تکه شده که همین مسیر احتمالا برای سفر مناسب خواهد بود .

 باید مواظب بود که در اثر نیروی باد تعادل خود را بویژه روی شیب از دست ندهیم ، در زمانهایی که احتمال خطر زیاد است بهمن می تواند در دره جاری شود که در این وضعیت میبایست از شیب های پشت به باد حذر کرد مگر آنکه از استکام آنها اطمینان وجود داشته باشد . به همین ترتیب آبراهه ها هم محل های خطرناکی هستند مگر آنکه از بی خطری آن مطمئن باشیم .

* انجـام سفـر : هنگام برنامه ریزی سفر امن ترین خطوط و مسیرهای ممکن را انتخاب نمائید ، قبل از ورود به محل احتمالی ریزش بهمن موارد زیر را در نظر داشته باشید :

* میـــزان خطـــر در ایـــن منطقـــه چقــدر است ؟

* آیا مسیرهای مشابه دیگری نیز وجود دارد ؟

* اهمیـــــت ایــــن سفــــر چقـــدر اســـت ؟

* عــواقــب یــک بهمــــــن چیــــست ؟

چنانجـــه تصمیـــم بـــه ادامـــه مســـافـــرت داریـد هـر بـار تنهـا یک نفــر از مسیـر در معـرض بهمـــن عبـور کنـد ، قبـل از ورود به شیب چوبهـای اسکی را کنـار بگـذاریــد و تـا جــایــی کـه  ممکن است هرجه سریعتر از محل خطر دور شوید ، یک نفر از گروه باید مراقب حرکت بقیه افراد باشد ، در صورت وقوع بهمن یک نفر صدمه میبیند و بقیه افراد میتوانند به کمک او بشتابند . فرد مراقب مصدوم  را دیده و آخرین نقطه رویت  او را میشناسد ، این نقطه دقیقا محلی است که  باید جستجو از آنجا شروع شود قبل از شروع عملیات نجات ابتدا باید دید که آ‌یا احتمال وقوع  بهمن دیگری وجود دارد یا خیر؟ بعلاوه گروه تصمیم می گیرند که آیا انجام عملیات بی خطر است یا خیر ؟ اگر ادامه  عملیات بی خطر است ، همه افراد دستگاه های خود را روشن میکنند ، یک نفر بطرف نقطه جستجو حرکت کرده و کار را شروع می کند .                   

وقتی جستجوگر به محل دفن شخص مصدوم نزدیک  می شود  ،  فرد دیگر که قبلا بیلچه و میله اش را آماده کرده ، بطرف محل حرکت می نماید و بیلچه و میله اش را بر می دارد تا محل را حفاری نمایند . همه این کارها باید ظرف چند دقیقه به انجام برسد تا مصدوم فرصت نجات داشته باشد .

* ارزیـابـی میـزان استحکـام خطـر : در صورت استحکام  توده برف احتمال ریزش بهمن وجود ندارد ، نمـونـه هـای معمـولاً شـایـع عـدم ثبـات عبـارتنـد از : قطعات سخت در بالای لایه های نرم ، لایه های سطحی مدفون شده ، لایه های چند وجهی و قشرهای مدفون شده از دوره های قبل .

وجود این مشخصه ها احتیاط و تحقیق بیشتر در مورد خطر با لقوه سقوط بهمن را می طلبد ، میزان خطرناکی یک محل باید قبل از مسافرت تعیین شود ، اطلاعات مورد نیاز را می توان از منابع و ماخذ فراوانی نظیر راهنمایان محلی و یا افرادی که قبلاً یا اخیراً در این منطقه حضور داشته اند بدست آورد ، علاوه بر آن اطلاعات مربوط به وضع هوا بسیار مفید خواهد بود .

* مشاهدات منطقه ای :

یکی از مهمترین ابزارهای مورد استفاده مشـاهـدات منطقـه ای است . در جستجوی موارد زیر باشید :

1- آخـریـن فعـالیـت هـای مـربـوط بـه بهمـن : 

آیـا در ایـن منطقـه اخیـراً بهمــن حـادث شـده اسـت ؟ بـزرگـی آن جقـدر بـوده اسـت ؟

بهمـن از جـه قسمتـی سـرازیـرشـده است و از جـه ارتفـاعـی سقـوط مـی کنـد و تـا کجـا پیشـرفـت  مـی کنـد ؟ پـاسـخ بـه ایـن سـوالات مشخـص کننــده حسـاستـریـن محـل هـای احتمــالــی مـیبـاشــد .

2- اسکـان سـریـع :

* آیا برف زیر پایتان  در حال ریزش است ؟

* آیا صدای فرو ریختن برف را هنگام اسکی می شنوید؟                                   

 هر یک از این شرایط نشانگر عدم ثبات برف بوده و شما باید هر جه سریعتر ، محلی را برا ی اسکان خود وهمراهان  پیدا کنید .

3- تغییـرات هـوا :

* آیــا دمــا بســرعــت افــزایــش مــی یــابــد ؟

 * آیا بـاد بـرف را با خـود بـرده و آن را روی شیبهـای پشـت به بـاد قــرار مــی دهــد ؟             

 * آیــا بــارش بــرف شــدیــد اســت ؟

 * آیــا بــاران  مــی بــارد ؟

تمــامــی این شـرایـط نشـانـه هـای بسیــارخطــرنـاک  وقــوع  بهمــن تلقــی مــی شــوند .

4- بـرف اخیـر :

*  نشستن آن مقدار برف طی چه مدت  زمانی انجام شده است ؟

* آیا طی مدت کوتاه به اندازه حداقل 30 سانتی متر برف باریده است ؟

 * درجه حرارت هوا چقدر است ؟

* وضعیت باد هنگام بارش برف چگونه است ؟

هر چقدر مقدار برف بیشتری طی مدت کوتاهتری ببارد ، خطر ریزش بهمن بیشتر میشود . 

دمای ملایم زمستانی بین 1-  تا 10- درجه سانتی گراد سخت شدن  برف را تسریع می کند .

  5- بـاد :

 * قدرت باد در دره ها و بالای تاج درختان چقدر است ؟

* آیا شواهدی دال بر ضربه و اصابت  باد به قطعات درشت برف و یخ وجود دارد ؟

* جهت باد معمولا به کدام سمت است ؟ بادی که با خود حامل برف باشد بسیا ر خطرناک بوده و تکه های بزرگی را روی شیبهای پشت به باد بوجود میآورد .                          

با تشکر

*******

منبع :اداره کل هوا شناسی مازندران.

http://www.mazandaranmet.ir/page.php?p=cataclysm

و دیگر مطالب مفید و خواندنی.

http://www.mountainmedicine.blogfa.com/post-173.aspx

[ دوشنبه ۱۳٩٠/۱۱/٢٤ ] [ ۱٢:٠۱ ‎ق.ظ ] [ فروود ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

من که باشم که بر آن خاطر عاطر گذرم لطف ها می کنی ای خاک درت تاج سرم ای نسیم سحری بندگی من برسان گو فراموش مکن وقت دعای سحرم
نويسندگان
لینک دوستان
موضوعات وب
پيوندهای روزانه